Agenda  
Jaarvergadering 16-01-2019-  20:11 uur
Kinderoptocht 01-03-2019 - 13:00 uur
Grote optocht 04-03-2019 - 13:00 uur
Prijsuitreiking 05-03-2019 - 15:00 uur
     
Sluiting inschrijven grote optocht 23-02-2019 orologi replica
Sluiting inschrijven kinder optocht
22-02-2019 replica watches

 

 

Reglement Optocht Comité Ospel

Doelstelling:
Het comité stelt zich ten doel, het organiseren en het in zijn totaliteit afwikkelen van de optocht tijdens de carnaval. Het comité zal zich strikt houden aan onderstaande punten. Voorziet het reglement in bepaalde situaties niet, dan zal het comité een beslissing hierin nemen.

Punt 1 a: ( Indeling )
De deelnemers aan de optocht worden ingedeeld in de navolgende groepen, c.q. categorieën:
A: Praalwagen In deze categorie worden voertuigen ingedeeld met een vloeroppervlak van minimaal 6m2 aaneengesloten. De breedte dient minstens 150 cm. te zijn en maximaal 400 cm. De lengte dient minstens 300 cm. te zijn. Verder worden zij mechanisch of door een dier voortbewogen.

B: Jeugdgroepen Deze categorie bestaat uit vijf of meer personen. Van deze groep dient verhoudingsgewijs weer 75 % niet ouder te zijn dan de leeftijd van 14 jaar.

C: Groepjes (van twee en drie personen) Deze categorie bestaat uit groepjes van 2 en 3 personen met of zonder voertuig welke niet bij de jeugd ingedeeld kan worden. De bestuurder behoort tot de groep. Deze groep bestaat minimaal uit 2 personen die 15 jaar of ouder zijn.

D: Eenlingen Deze categorie bestaat uit 1 persoon. Daarnaast zijn deze personen 15 jaar of ouder.

E: Overige Groepen In deze categorie worden alle overige groepen ingedeeld welke niet in één van de andere categorieën ingedeeld kunnen worden. Hierbij is het gebruik van een voertuig toegestaan Indien het vloeroppervlakte minder is dan 6m2. Het voortbewegen kan geschieden door eigen kracht, inzet van mechanische kracht of van een dier is ook toegestaan.

F: Jeugd Deze categorie bestaat uit 1 t/m 4 personen. Deze personen zijn allen niet ouder dan 14 jaar.

Punt 1 b:
Constateert het comité dat de indeling anders moet zijn dan bij opgave is doorgegeven, dan volgt automatisch een categorie wijziging. Het comité zal ook bij het vertrek van de optocht toezicht houden dat één ieder in de juiste categorie mee doet. Dit zal ook aan de desbetreffende juryleden worden doorgegeven zodat zij de deelnemers in de juiste categorie kunnen beoordelen.

Punt 1 c:
Wagens en andere voertuigen die aan de optocht deel nemen dienen dusdanig te worden gemaakt dat deze gehele optocht, zonder moeilijkheden of enige ander probleem, kunnen volgen tot aan de ontbinding van de optocht. Daarnaast dient de bestuurder van het voertuig minimaal 16 jaar te zijn. Tevens dienen zij, waar van toepassing, aan de wettelijke normen te voldoen. (D.w.z. dat de motorvoertuigen die aan de optocht deelnemen WA verzekerd dienen te zijn) Ook dienen de voertuigen zo gemaakt te zijn dat zij geen gevaar voor de deelnemers of het publiek opleveren. Ter zake geldende verkeersregels dienen stipt te worden opgevolgd.
 

Punt 2: ( Jurering ) De jury, welke minstens uit vijf personen bestaat en welke zullen worden benaderd door het optocht comité, zal letten op de volgende aandachtspunten tijdens het trekken van de optocht:
A: Het carnavaleske;
B: De actualiteit en originaliteit;
C: De stemming van de deelnemers;
D: De verzorging en afwerking;
E: De algemene indruk. De uitspraak van de jury is bindend. Mochten zich toch problemen voordoen, dan kan men deze voorleggen aan het bestuur van het optocht comité maar nimmer aan de juryleden. De puntentelling zal het bestuur in bewaring nemen. Bekendmaking van de uitslag zal normaliter plaatsvinden op dinsdag op een nog nader te bepalen plaats en tijdstip.

Punt 3a: ( Prijzen / Bekers )
Per categorie zijn er in het desbetreffende jaar waarin de optocht plaats vindt, voor de eerste drie plaatsen, bekers of trofeeën beschikbaar gesteld die de deelnemers kunnen winnen. Deze mogen de deelnemers dan ook behouden. Daarnaast wordt voor elke categorie apart jaarlijks een wisselbeker beschikbaar gesteld. Deze beker wordt ieder jaar weer door de winnaar ingeleverd bij het comité. Het comité zal er voor zorgen dat deze beker, in overleg met de winnaar, gegraveerd wordt met naam en jaartal van de desbetreffende winnaar (de te graveren tekst door de winnaar zelf aan te leveren). Hiervoor is een extra plaatje aangebracht op de beker. Daarnaast dient de wisselbeker de eerste week van januari voor aanvang van de optocht in het daarop volgend jaar in het bezit te zijn van het comité. De beker dient ingeleverd te worden bij de voorzitter van het comité. Indien eenzelfde groep / buurt of persoon in de categorie A C D E deze beker 3 achtereenvolgende jaren wint of 5 keer behaald heeft mag deze groep / buurt of persoon deze wisselbeker behouden. In de jeugd categorie B F is dit bij 2 jaar achter elkaar of in totaal 3 keer.

Punt 3b:
Door vastelaovundjvereniging “ De Vlikkestaekers “ is er een wisseltrofee beschikbaar gesteld in de vorm van ’t Gouwe Haaze-Oeer. Deze prijs wordt bepaald door het publiek die naar de voorbijtrekkende optocht staat te kijken en zo als dusdanig op een daarvoor apart formulier kan aangeven wie in desbetreffend jaar in aanmerking komt voor de zogenaamde publieksprijs in de navolgende categorieën:
A; Praalwagen
C; Groepjes ( van twee en drie personen )
D; Eenlingen
E; Overige Groepen. Deze prijs is en blijft te allen tijde een wisseltrofee.

Punt 3c:
Door het Optocht Comité Ospel is er een wisseltrofee beschikbaar gesteld in de vorm van ’t Blinkend Vlikske. Deze prijs wordt bepaald door het publiek die naar de voorbijtrekkende optocht staat te kijken en zo als dusdanig op een daarvoor apart formulier kan aangeven wie in desbetreffend jaar in aanmerking komt voor de zogenaamde publieksprijs in de navolgende categorieën: B; Jeugdgroepen F; Jeugd ( 1 t/m 4 personen ). Deze prijs is en blijft te allen tijden een wisseltrofee.

Punt 4: ( Nummer )
De deelnemers krijgen van het comité een nummer toegewezen. Zij moeten ervoor zorgen dat dit nummer in de optocht duidelijk zichtbaar is, daar de jury hierop dient te jureren. De volgorde van de nummers is tevens de volgorde in de optocht. Mocht een groep gebruik maken van een bordjesdrager dan telt deze persoon ook mee als deelnemer in de groep.

Punt 5: ( Geluid )
Het is de deelnemers aan de optocht niet toegestaan om knalapparaten te gebruiken of op één of ander wijze knallen ten gehore te brengen die geluid kunnen produceren harder dan 80 dB. Deelnemers die muziek met zich meevoeren dienen er zorg voor te dragen dat dit geen hinder oplevert voor de overige deelnemers of het publiek dat langs de optochtroute staat.

Punt 6: ( Veiligheid )
** Elke carnavalswagen die mee doet aan de optocht dient te zijn voorzien van een (jaarlijks) goedgekeurde brandblusser (min. 6 kg.)

** Het is de deelnemers aan de optocht verboden om open vuur (barbecue, stooktonnen of dergelijke) tijdens de optocht te gebruiken.

** Aggregaten dienen voor aanvang van de optocht te zijn afgevuld. Er mogen dus geen brandbare of brandbevorderende en/of bij brand gevaar opleverende stoffen op de carnavalswagen aanwezig zijn, anders dan in de tank van de aggregaat.

** Het is niet toegestaan schadelijke en/of milieuonvriendelijke stoffen zoals bijvoorbeeld asbest mee te voeren in de optocht. Tevens dient bij elke groep die gebruik maakt van een aggregaat een goedgekeurde brandblusser (min. 6 kg.) mee te voeren in de nabijheid van dit aggregaat.

** Elke carnavalswagen waar personen staan die hoog boven de optocht uit komen dienen voor de veiligheid van deze personen een ladder bij zich te hebben.

** Het meevoeren of bij zich hebben van vuurwerk is in het algemeen en in zijn totaliteit niet toegestaan.

** Voorts dient elk carnavalswagen c.q. grote groep een EHBO verbandkoffer bij zich te hebben om bij calamiteiten te kunnen voorzien in eerste hulp. Het comité zal, tijdens het trekken van de optocht tot aan de ontbinding, enkele personen van de afdeling EHBO Ospel hun medewerking vragen om er op toe te zien dat, indien er zich iets mocht voordoen waarbij hun hulp wenselijk is, deze personen kunnen helpen.

Punt 7: ( Deelnemers Alg. )
De deelnemers aan de optocht dienen uit belangrijker mate uit Ospel te bestaan. D.w.z. voor de volgende groepen: - Praalwagen: ± 80 % van de deelnemers bestaat uit inwoners van Ospel. - Jeugdgroepen: ± 80 % van de deelnemers bestaat uit inwoners van Ospel. - Groepjes 2 en 3 personen:0
* Bij 2 personen bestaat dit geheel uit inwoners van Ospel
* Bij 3 personen moet dit bestaan uit 2 deelnemers van Ospel en 1 persoon mag woonachtig zijn buiten Ospel. - Eenlingen: Bestaan alleen maar uit inwoners van Ospel. - Overige groepen: ± 80 % van de deelnemers bestaat uit inwoners van Ospel. - Jeugd: 75 % of meer van de deelnemers bestaat uit inwoners van Ospel. Deelnemers aan de optocht welke aan bovenstaande voorwaarden niet voldoen kunnen wel deelnemen aan de optocht, maar dingen niet mee in de prijzen. Het comité zal voor, tijdens en na de optocht hierop toezien.

Punt 8a: ( Milieu & Algemeen gedrag )
Het is de deelnemers aan de optocht niet toegestaan om grind, zand, stro, turf, mest of iets dergelijks (bij wet verboden) te verspreiden anders dan in

punt 8 b.
Ook het verspreiden van scherpe voorwerpen (zoals glas) is niet toegestaan. Zaken die bij wet verboden zijn zal het comité delegeren aan de politie. Punt 8b: Het is wel toegestaan, mits in beperkte mate, om originele confetti of serpentines (alleen papier) te gebruiken in de optocht ter bevordering van de sfeer. Voorts mag men ook gebruik maken van snoepgoed. Alleen de laatste wagen mag het snoepgoed strooien in achterwaartse richting zonder dat dit hinder geeft voor de toeschouwers die staan te kijken naar de optocht. De overige groepen en deelnemers mogen, indien zij snoepgoed bij zich hebben, dit alleen maar uitdelen.

Punt 9: ( Aansprakelijkheid )
Het optocht comité gaat er van uit dat iedereen deelneemt op eigen verantwoordelijkheid. Het Optocht Comité Ospel is niet aansprakelijk voor ongelukken etc. voor, tijdens of na de optocht. Het is zeer aan te bevelen om dit in de groep duidelijk kenbaar te maken. Elke groep c.q. deelnemer aan de optocht dient zelf de noodzakelijke maatregelen hierin te nemen.
 

Punt 10: ( Tolerantie )
Het in de optocht mee voeren van opschriften en afbeeldingen of het uitbeelden van aanstootgevende onderwerpen als mede gedrag of andere dingen welke kwetsend zijn voor personen, zijn niet toegestaan. Dingen die het algemeen belang van de maatschappij niet goed doen en of schaden en waar wij als comité niet adequaat genoeg op kunnen reageren, zal het comité delegeren aan de politie.

Punt 11: ( Dieren )
Het in de optocht meevoeren van levende dieren is enkel toegestaan indien deze niet in strijd zijn met de op dat moment geldende bepalingen. Voorts dient het welzijn van het meegevoerde dier niet in het geding te zijn of te komen.

Punt 12: ( Diversen )
Aanwijzingen van de politie of verkeersregelaars, vóór of tijdens de optocht, dienen strikt nageleefd te worden, evenals de aanwijzingen van het comité. Bij calamiteiten in of buiten de optocht moet men hulpverlening plaats bieden. Men dient zich dan uiterst rechts op te stellen in looprichting van de optocht, om aan de linkerzijde plaats te bieden aan de hulpverlenende instanties. De politie is te allen tijde bevoegd om deelnemers uit de optocht te verwijderen.

Punt 13: ( Drank )
Het is de deelnemers aan de optocht verboden om in beschonken toestand aan de optocht deel te nemen. Voorts wil het comité erop wijzen om geen alcoholhoudende drank te gebruiken tijdens het trekken van de optocht.

Punt 14: ( Overige Bepalingen )
Niet naleving van dit reglement kan tot uitsluiting leiden.

Gewijzigd d.d.7 januari 2015 met goedkeuring van de vergadering.


Optocht Comité Ospel
Klaproosstraat 14
6035 BG Ospel

www.optochtcomiteospel.nl
info@optochtcomiteospel.nl
KvK-nr. 40176322
 

Drukfouten voorbehouden.